Formulář pro uplatnění reklamace

 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné

době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou

adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

SKR s.r.o., Malá Hraštice 168, 262 03 Nový Knín

Internetový obchod: www.skr.cz

Společnost: SKR s.r.o.

Se sídlem:

Malá Hraštice 168, 262 03 Nový Knín

IČ: 46348662, DIČ: CZ46348662

E-mailová adresa: obchod@skr.cz

Telefonní číslo: +420 774 268 401

 

Vyplní spotřebitel

Jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou

zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ).

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například

- „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30

kalendářních dnů).

 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s

uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na

opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o

provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

  1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)

a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)

  1. Jméno a příjmení spotřebitele:
  2. Adresa spotřebitele:
  3. Email:
  4. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

www.skr.cz

 

V ………………………….., dne………………………….

(podpis)

______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl.

Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny.

Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.